Powered by TeamUp

Droga do siebie | Emotional release weekend

Zapraszamy na weekendowy warsztat pracy z emocjami z do?wiadczon? terapeutk? i nauczycielk? medytacji Basi? Ishan? Bartczak, na co dzie? zwi?zan? z Humaniversity Institute. 

Warsztat, który poprowadzi Basia, to pot??ny proces emocjonalnego uwolnienia i pog??biania ?wiadomo?ci. Basia zabierze Ci? w ekscytuj?c? podró? do rdzenia Twojego jestestwa. Podczas tej podró?y, w której otrzymasz szans? na wyra?enie swoich emocji,  przekonasz si?, ?e dost?pna jest dla ciebie niesamowita ilo?? mi?o?ci.

 

Emocje s? naturaln? cz??ci? ?ycia. I chocia? wiemy o tym, to wiele z nich, takich jak smutek, gniew czy ?al chowamy w sobie, wstydzimy si? ich, boimy si? je pokaza? i robimy wszystko, aby nikt nie domy?li? si?, co naprawd? czujemy. Chowamy je g??boko, ale one nie znikaj?.

Cia?o przypomina nasz? osobist? kronik?, w której wszystko jest zapisane. Nieakceptowanie i niewyra?anie w bezpieczny sposób w?asnych uczu? powoduje, ?e zatrzymuj? si? one w ciele.

 

Emocje nie przestaj? jednak dzia?a? – g??boko zakopane daj? o sobie zna? w ka?dy mo?liwy sposób, na przyk?ad w formie z?ego samopoczucia, czy niespodziewanych negatywnych reakcji wobec najbli?szych. Dlatego praca z emocjami rozpoczyna si? stopniowym uwalnianiem nagromadzonych uczu?.

 

Kiedy ludzie rozpoczynaj? prac? nad uwalnianiem emocji, na przyk?ad podczas warsztatów, s? zdumieni, jakie ilo?ci g??boko schowanych emocji w nich tkwi?. Niegdy? ?wiadomie lub nie?wiadomie skrz?tnie ukryte pok?ady smutku, odrzucenia, z?o?ci, pogardy, zazdro?ci maj? okazj? ukaza? si? i zaistnie? w bezpiecznej przestrzeni. Gdy pozb?dziemy si? z?ogów emocjonalnych, pojawia si? w nas przestrze? na mi?o??, rado??, szcz??cie. Dlatego droga przez emocje oznacza drog? ku mi?o?ci – mi?o?ci do ?ycia, do ?wiata, a w szczególno?ci mi?o?ci do siebie. Pracowa? z emocjami oznacza ?wiadomie budzi? siebie i swoje cia?o do czucia.

 

Czego mo?esz si? spodziewa??

Podczas warsztatu b?dziesz mia?_ wiele ró?nych okazji, aby do?wiadczy? intensywnej ekspresji i wspieraj?cych relacji oraz ponownie odkry? swoje kochaj?ce ja. Wyjdziesz wzmocnion_, poczujesz si? l?ejsz_, radosn_ i b?dziesz w stanie dokona? pozytywnych zmian w swoim ?yciu.

 

Dla wszystkich, którzy chc? poczu? na nowo, a szczególno?ci:

·      Do?wiadczy? emocji w bezpiecznych warunkach

·      Pozna? i do?wiadczy? g??bokiej relaksacji

·      Da? odpocz?? g?owie

·      Po??czy? si? z sercem

Log in/Register to view registration options

Sessions

Details
Fri June 9, 2023 – 6 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Sat June 10, 2023 – 9 a.m. - 6 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Sun June 11, 2023 – 9 a.m. - 5 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a