Osho No-Mind

Je?li chcesz pog??bi? swoj? praktyk? medytacyjn? i/lub dzieli? si? ni? z innymi, zapraszamy Ci? na OSHO No-Mind Training. Mo?esz uczestniczy? w kursie w domu na zoomie lub w sali.  Wa?ne, by podj?? zobowi?zanie robienia tego przez 7 dni.


Medytacja OSHO No-Mind to pot??na dawka oczyszczaj?cej ENERGII, która trwa 2 godziny. Sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza to ekspresyjny Gibberish – metoda polegaj?ca na wydawaniu z siebie d?wi?ków w nieokre?lonym j?zyku i nieskoordynowanych, spontanicznych ruchów cia?a. Osho zach?ca?, aby w tej technice mówi? tym j?zykU, którego nie znasz. Taki potok d?wi?ków i ruchów pozwala przerwa? nieustann? gonitw? my?li w naszych g?owach, po których godzinny bezruch w drugiej cz??ci tej medyatcji, staje si? prawdziwym do?wiadczaniem „tu i teraz”.

Przed praktyk? Osho No-Mind najlepiej zrobi? jest te? medytacj? Osho Kundalini - udzia? w medytacji wliczony jest w cen? kursu.

 

Prowadz?ce: Monika Godzi?ska, Marta Nadi Gabalewicz